Main Menu

Pro naše zákazníky jsme připravili portál Varistar, na kterém jsou uložena všechna data týkající se dané farmy a který je neustále doplňován o nové komponenty a funkcionality.

Původním účelem Portálu bylo zobrazování mapových podkladů - aplikačních map, map výnosového potenciálu, analýzy Smart Scouting nebo satelitních snímků. Postupem času se však Portál rozrostl o mnoho dalších funkcionalit, jako je tvorba aplikačních map a jejich online přenos do aplikační techniky, analýza historických výnosů nebo třeba plán hnojení. V neposlední řadě Portál na jedno kliknutí zpracuje všechny nutné podklady pro dotace na precizní zemědělství.

Po přihlášení do Portálu klienti získají předpověď počasí, informace o aktuálních výstrahách z webu agrorisk.cz, aktuální situaci podle meteoradaru a data týkající se prováděných aplikací. Tuto úvodní obrazovku je možné měnit podle preferencí uživatele.

Rychlý přeheld
Uživatelské prostředí portálu je velmi intuitivní tak, aby byl Portál agronomy opravdu využíván. Tvorba aplikačních map a jejich přenesení do techniky je otázkou několika málo minut. Video popisující přípravu mapy na hnojení můžete najít na tomto odkazu.

Tvorba zakázky

 

Portál slouží jako výborný zdroj informací a zpětná vazba pro agronoma. Ten může na základě vývoje měřeného stavu porostu volit strategii aplikace, případně vytipovat problémové zóny pro lokální průzkum v terénu. Na základě provedených aplikací a jejich výsledků je jednoduché hodnotit přínosy jednotlivých pěstebních zásahů a upravovat jejich charakter pro budoucí aplikace. Všechna data jsou v portálu trvale ukládána a je tedy snadné se vrátit pro jakékoliv informace do historie.

RVP

Data v zemědělství jsou zatížena vysokou mírou chybovosti. Všechny informace je potřeba od takových chyb očišťovat, nelze využít jeden algoritmus, který by postupoval vždy stejně. Pro správné vyhodnocení je třeba dodatečné posouzení výstupů s odborníkem. Na trhu existuje množství portálů a automatizovaných systémů, které automatické zpracování využívají, ale validita těchto dat i jejich přínos bývá velmi nízká. Náš přístup je takový, že partnerem pro Vás není počítač, ale člověk, který se stará o Vaše data a konzultuje s Vámi celou problematiku variabilních aplikací. 

Součástí našeho portálu je portál aktuálních satelitních dat. Satelitní portál nabízí nepřeberné množství možností, jak zobrazovat a analyzovat informace o honech. Náš satelitní portál integruje kompletní databázi všech snímků nasnímaných satelitními konstalacemi PlanetScope (s rozlišením 3x3 m), Landsat 8 a Sentinel 2 za celou dobu jejich existence - máte tedy k dispozici pohled na Vaše pole několik let zpětně.

Satelitní portál nabízí mnoho různých vegetačních indexů, které lze v prohlížeči zobrazit, není tedy nutné se držet jen nejznámějšího NDVI (normalizovaný vegetační index). Je možné využít zobrazení indexu EVI (enhanced vegetation index) - vylepšený vegetační index, který je vhodné použít zejména v pozdějších vegetačních fázích, kdy již NDVI neposkytuje dostatečné rozlišení nejlepších zón a indexu LAI (leaf area index) - index listové plochy. Lze ho definovat jako listovou plochu vyskytující se nad určitou jednotkou povrchu půdy. Tedy LAI = celková listová plocha v m2/ půdorysná plocha 1 m2. V portálu je předdefinováno větší množství palet a nastavení, aby bylo možno efektivně získávat kontrestní zobrazení pro jakýkoliv porost.


Smart Scouting

Smart Scouting je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které naši klienti získají. Analýza SmartScouting vyhodnocuje aktuální satelitní data oproti dlouhodobému normálu a identifikuje rizikové zóny z hlediska vývoje vegetace. Dělí produkční zóny do 3 skupin: pod 90% dlouhodobého normálu (problémová místa), 90-110% dlouhodobého normálu a nad 110% dlouhodobého normálu (potenciálně rizikové zóny z hlediska např. vysokého zaplevelení). 

Smart Scouting pomáhá agronomovi vyhledávat místa, která stojí za jeho pozornost a která by měl navštívit. Smart Scouting tedy neříká, co přesně se v daném místě děje, to není možné na dálku zjistit. Zóny, kde se nedaří, mohou být napadeny nějakou chorobou či škůdcem, mohlo dojít k většímu poškození porostu zvěří, atd., zóny, kde se daří nadprůměrně, mohou být vynikající, ale mohou naopak například vykazovat zvýšenou míru zaplevelení. Proto role agronoma ve vyhodnocení podkladů Smart Scoutingu je nezastupitelná.

Smart Scouting je však nejdůležitějším nástrojem pro optimalizaci variabilních aplikací. Díky novému Satelitnímu portálu je možno sledovat dynamiku vývoje porostu v jednotlivých produkčních zónách, zejména s přihládnutím k provedeným variabilním aplikacím a jejich pěstební odezvě v každé zóně. Je to jediný nástroj na trhu, který toto umožňuje a tím poskytuje zpětnou vazbu k nasazení a následné optimalizaci variabilních aplikací do budoucna. Analýzu je možné vygenerovat i pro minulé roky a porovnávat vývoj jednotlivých půdních bloků i meziročně.

SmartScouting clanek

  

 

Pokud máte zájem o nezávaznou konzultaci, kontaktuje naše obchodní zástupce, nebo vyplňte krátký formulář a my se Vám ozveme zpět.